Inackorderingstillägg

Du som studerar heltid vid en kommunal gymnasieskola och är folkbokförd i Härjedalens kommun, men på grund av långa avstånd bor inackorderad på din studieort, har rätt att ansöka om inackorderings­tillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Denna rättighet gäller om du studerar på ett nationellt program och är mottagen till utbildningen i första hand.

Att studera på heltid innebär att eleven deltar i all schemabunden undervisning.

Ansök om inackorderingstillägg

Ansök om inackorderingstillägg senast 7 september för att du ska få ditt inackorderingstillägg utbetalt i september. Du förnyar ansökan varje läsår och bifogar alltid aktuellt hyresavtal, även om du skickat in det tidigare. Du kan även få inackorderingstillägg i efterhand för läsåret om du gör din ansökan i e-tjänsten senast 30 juni samma år.

Ansökan görs via e-tjänsten.
Ansök om inackorderingstillägg i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl ditt konto till Swedbank. Du behöver inte vara kund hos Swedbank.
Anmäl ditt konto på Swedbank:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som går på fristående gymnasieskola ska göra din ansökan hos Centrala
Studiestödsnämnden (CSN).
Ansök om inackorderingstillägg på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelser för inackorderingstillägg

Enligt skollagen lämnas ekonomiskt stöd för inackordering till elever som studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Stödet kan beviljas vårterminen ut det år eleven fyller 20 år.

Kriterier för att få inackorderingstillägg

 • Du ska ha lång eller besvärlig resväg mellan skolan och hemmet (din folkbokföringsadress). Som regel ska du ha minst 60 kilometers resväg enkel riktning (närmaste vägen enligt www.eniro.se) eller sammanlagd effektiv restid på över 2 timmar per dag. Gång och väntetid räknas inte in i tiden.
 • Du ska vara inackorderad på studieorten och ange din inackorderingsadress. Hyresavtal eller köpekontrakt ska bifogas ansökan varje gång du söker.
 • Du är inte berättigad till inackorderingstillägg om du är inackorderad hos en vårdnadshavare som är bosatt på samma adress som du är inackorderad.
 • Du ska vara mottagen i första hand till en kommunal gymnasieskola.
 • Du som byter program efter skolstart kommer automatiskt att bli mottagen i andra hand och därmed är du inte berättigad till inackorderingstillägg. Undantagen är om du byter till program som finns i hemkommunen (Härjedalens gymnasium) förutsatt att plats finns och förutsatt att övriga kriterier för att beviljas inackorderingstillägg är uppfyllda. Undantagen är också om du blivit mottagen i första hand på grund av särskilda skäl och du byter till ett program där du också skulle ha blivit mottagen i första hand på grund av särskilda skäl.
 • Tillägget betalas för den tid du är inackorderad men högst 9 månader, september-maj.
 • Första utbetalningen sker tidigast i slutet av september.
 • Om familjen flyttar har du rätt att fullfölja din utbildning men du måste söka inackorderingstillägg från din nya hemkommun.
 • Ogiltig frånvaro kan påverka inackorderingstillägget och andra bidrag.
 • Dras ditt studiestöd från CSN in, dras även inackorderingstillägget in. Tänk på att även andra bidrag som din familj får, till exempel bostadsbidrag och flerbarnstillägg, kan påverkas.
 • Ansökan om inackorderingstillägg ska göras inför varje nytt läsår och hyreskontrakt ska bifogas varje gång du söker.

Det här kan man få i inackorderingstillägg

Hur mycket du får i inackorderingstillägg per månad beror på hur långt det är mellan gymnasiet och hemmet (din folkbokföringsadress).

Inackorderingstillägg läsår 2023-2024

Avstånd

Belopp kalenderår 2023

Belopp kalenderår 2024

60-249 km

1 750 kronor

1 910 kronor

250-749 km

1 940 kronor

2 120 kronor

750 km eller längre

2 100 kronor

2 290 kronor

Har du glömt att skicka in ansökan?

Du kan söka tillägget för innevarande läsår fram till 30 juni samma år.
Efter 30 juni kan du bara söka tillägget för kommande läsår.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den studerande är inte berättigad till inackorderingstillägg om studierna avbryts eller om studieomfattningen minskar från heltid till deltid. Om eleven flyttar ska det anmälas omgående. Anmälan om ändrade förhållanden göras skriftligt till barn.utbildning@herjedalen.se. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Tänk på att övriga bidrag som familjen får också kan påverkas, till exempel bostadsbidrag och flerbarnstillägg.

Bidragsbrott anmäls

Att fortsätta ta emot pengar som du inte har rätt till kan vara ett bidragsbrott. Om vi har anledning att misstänka bidragsbrott gör vi en polisanmälan. Det är vi skyldiga att göra enligt lag. Även om du inte medvetet låtit bli att meddela när något ändrats för dig som påverkar ditt studiestöd, kan det ändå räknas som ett bidragsbrott.

Beslut om och utbetalning av inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget betalas ut till vårdnadshavare tills eleven fyller 18 år. Därefter kan tillägget betalas ut till eleven om man så önskar.

Anmäl ditt konto till Swedbank. Du behöver inte vara kund hos Swedbank.
Anmäl ditt konto på Swedbanks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om inackorderingstillägg görs via e-tjänsten.
Ansök om inackorderingstillägg i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I e-tjänsten ser du när ansökan är beviljad. Beslutet meddelas inte på annat sätt. Inackorderingstillägget betalas ut kring den tjugofemte varje månad.

Överklagande av beslut om inackorderingstillägg

Beslut om avslag på ekonomiskt stöd till inackordering kan överklagas som
förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär innebär att såväl beslutets laglighet som dess lämplighet prövas. Förvaltningsdomstolen har därmed rätt att upphäva och ändra beslut fattat av kommunen. Härjedalens kommun lyder under förvaltningsrätten i Härnösand.

Den som berörs av beslutet har rätt att överklaga. Överklagandet ska lämnas
skriftligt inom tre veckor efter att den sökande har tagit del av kommunens beslut. Överklagandet skickas först till kommunen som då gör en omprövning av beslutet. Om kommunen står fast vid sitt beslut skickar kommunen ärendet vidare till förvaltningsdomstolen i Härnösand.

Senast uppdaterad: 29 april 2024 16:23
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas